1. Trưởng phòng Nguyễn Thị Hoài Anh

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Chỉ đạo việc tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của UBND thị xã và của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Xây dựng cơ bản; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Thi đua – Khen thưởng, Kỷ luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Trưởng ban quản lý xây dựng nhỏ và sửa chữa của ngành giáo dục. Trưởng ban biên tập thông tin của ngành.

Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Trưởng phòng khi cần thiết.

Chủ tài khoản số 1.

c) Phụ trách các bộ phận:  Tổ chức cán bộ, KH - tài chính, Thanh tra, kiểm tra; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ngành Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Khuyến học.

Ký bằng tốt nghiệp THCS, Bổ túc.

d) Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh, phòng ban của thị xã huyện và các xã, phường trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tham gia sinh hoạt hành chính tại Tổ hành chính.

2. Phó Trưởng phòng Lê Xuân Thành

 Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chuyên môn Giáo dục Mầm non, Mẫu giáo; chuyên môn Giáo dục THCS, Phổ cập giáo dục của 3 cấp học; Phụ trách các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của giáo viên; Trung tâm học tập cộng đồng và quản lý công tác dạy thêm học thêm cấp THCS; Ký các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách; thành viên Ban quản lý xây dựng nhỏ và sửa chữa lớn của ngành.

Trưởng ban phòng chống lụt bão của ngành. Phó ban biên tập thông tin của ngành.

Giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng.

Tham gia các Ban chỉ đạo, các Dự án, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ tài khoản số 2.

Phụ trách tổ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia sinh hoạt hành chính tại Tổ Nghiệp vụ.

Ký sửa bằng tốt nghiệp THCS.

3. Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Nghệ An

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chuyên môn nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học;  quản lý việc dạy thêm học thêm cấp tiểu học; phụ trách Thiết bị giảng dạy của ngành, công tác Thư viện các trường tiểu học và THCS; Thành viên tổ mua sắm trang thiết bị của ngành; Phụ trách phong trào Thể dục thể thao, văn nghệ, các hội thi của học sinh; tham gia Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tình nguyện; Ký các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách; Ký văn bản sao về văn bản hành chính, chuyển trường cho học sinh. Phó ban biên tập thông tin của ngành.

Phụ trách Hội Cựu Giáo chức; các tổ Thiết bị, Thư viện cấp Tiểu học và THCS.

Tham gia các Ban chỉ đạo, các Dự án, Đề án thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ tài khoản số 3.

Tham gia sinh hoạt hành chính tại Tổ Nghiệp vụ.  

4. Bà Nguyễn Thị Mai Thảo – Tổ trưởng tổ Hành chính tổng hợp: Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, năm, chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản tổng hợp,  phụ trách công tác mua sắm máy vi tính, phụ trách công tác hội khuyến học thị xã, tổng hợp báo cáo công tác ISO, đăng ký số lượng phôi bằng, nhận phôi và in bằng tốt nghiệp THCS.

5. Ông Đỗ Phú Thành – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm về công tác thống kê, tổng hợp, EMIS, công tác kế hoạch, thành viên ban quản lý sửa chữa cơ sở vật chất của ngành, phụ trách trang website.

6. Ông Trần Thám – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm theo dõi công tác tổ chức cán bộ quản lý bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý ở các trường, theo dõi công tác sát nhập, chia tách trường, giải quyết lương, chế độ chính sách, nâng lương, thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo, nâng lương trước thời hạn, duyệt chức danh tổ trưởng các đơn vị trực thuộc, chủ tịch Công đoàn cơ quan, chủ tịch Hội khuyến học cơ quan.

7. Bà Trương Thị Chi – Văn thư lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho: Phụ trách công tác ISO của phòng và chịu trách nhiệm về công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho phòng Giáo dục và Đào tạo.

8. Ông Trần Văn Thu – Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm và phụ trách chung bộ phận kế toán, tổng hợp, lập kế hoạch tài vụ, phụ trách công tác kế toán bậc học THCS và MN,MG, tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí, thường xuyên báo cáo lãnh đạo phòng về tình hình kinh phí của toàn ngành, lên kế hoạch thẩm tra quyết toán các trường.

9.Bà Nguyễn Thị Minh Trúc – Kế toán viên: Chịu trách nhiệm theo dõi và trực tiếp chi các khoản chi tập trung toàn ngành, theo dõi và quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của ngành, theo dõi công nợ, tạm ứng, trực tiếp theo dõi công tác kế toán bậc Tiểu học, quyết toán thu - chi học phí, theo dõi và quyết toán các chính sách đãi ngộ giáo viên, học sinh

10.Bà Lê Thị Bích Loan – Kế toán viên: Chịu trách nhiệm theo dõi và trực tiếp kinh phí chi hoạt động văn phòng Giáo dục và Đào tạo và thanh quyết toán các công trình xây dựng, sửa chữa của ngành Giáo dục và Đào tạo, theo dõi vật tư, thiết bị, sách trường học.

11.Ông Trần Dã Thảo – Tổ trưởng tổ Nghiệp vụ: Chịu trách nhiệm và phụ trách các bộ môn xã hội, khảo thí – kiểm định chất lượng, báo cáo chuyên môn, trường chuẩn, thanh kiểm tra chuyên môn các trường, xét duyệt công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở.

12. Bà Mai Thị Hiếu – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm và phụ trách chuyên môn mầm non, phổ cập mầm non.

13. Ông Phạm Khắc Thu – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm và phụ trách bộ môn Tiếng Anh 2 cấp học TH, THCS, theo dõi trung tâm học tập cộng đồng, phổ cập THPT, hỗ trợ công tác phổ cập bậc mầm non.

14. Ông Đoàn Ngọc Vũ – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm và phụ trách các môn tự nhiên, quản lý phần mềm PCGD-XMC, phổ cập THCS, thống kê học sinh giỏi THCS, Giáo viên dạy giỏi các cấp.

15. Ông Huỳnh Thanh Phong – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm và phụ trách chuyên môn Nhạc, Đội, hoạt động ngoài giờ, hỗ trợ các hội thi bậc mầm non, Phó chủ tịch Công đoàn ngành.

16. Ông Nguyễn Ngọc Sạn – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm và phụ trách thể dục thể thao, hỗ trợ các hội thi bậc mầm non, theo dõi công tác hiến máu nhân đạo.

17. Ông La Duy Luận – Chuyên viên: Chịu trách nhiệm và phụ trách chuyên môn bậc Tiểu học, phổ cập giáo dục bậc tiểu học.