1. Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường: Quy trình và Các mẫu đơn M1A, M1B, M1C, M1C1, M1D

2. Cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường: Quy trình và Các mẫu đơn M1A, M1B, M1C

3. Cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với người bị mất, hỏng văn bằng): Quy trình

4. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học: Quy trình

5. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở: Quy trình

6. Tiếp nhận học sinh từ địa phương khác chuyển đến cấp tiểu học và trung học cơ sở: Quy trình

7. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở: Quy trình

8. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở: Quy trình

9. Tuyển sinh vào lớp: Quy trình

10. Tuyển sinh vào lớp 6: Quy trình

11. Điều chỉnh Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở : Quy trình Đơn chỉnh sửa