DANH SÁCH WEBSITE CÁC TRƯỜNG PGD HOÀI NHƠN
STTCơ sở giáo dụcDomainUser TK quản trịMật khẩu
1Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thbongsonbinhdinh-thbongson@edu.viettel.vn123456a@
2Trường Tiểu học Số 1 Hoài Tânhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1hoaitanbinhdinh-thso1hoaitan@edu.viettel.vn123456a@
3Trường Tiểu học Số 2 Hoài Tânhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2hoaitanbinhdinh-thso2hoaitan@edu.viettel.vn123456a@
4Trường Tiểu học Số 1 Hoài Thanh Tâyhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1hoaithanhtaybinhdinh-thso1hoaithanhtay@edu.viettel.vn123456a@
5Trường Tiểu học Số 1 Hoài Hươnghttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1hoaihuongbinhdinh-thso1hoaihuong@edu.viettel.vn123456a@
6Trường Tiểu học Số 3 Hoài Hươnghttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso3hoaihuongbinhdinh-thso3hoaihuong@edu.viettel.vn123456a@
7Trường Tiểu học Số 1 Tam Quan Namhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1tamquannambinhdinh-thso1tamquannam@edu.viettel.vn123456a@
8Trường Tiểu học Số 2 Tam Quan Namhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2tamquannambinhdinh-thso2tamquannam@edu.viettel.vn123456a@
9Trường Tiểu học Số 1 Tam Quanhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1tamquanbinhdinh-thso1tamquan@edu.viettel.vn123456a@
10Trường Tiểu học Số 2 Tam Quanhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2tamquanbinhdinh-thso2tamquan@edu.viettel.vn123456a@
11Trường Tiểu học Số 1 Tam Quan Bắchttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1tamquanbacbinhdinh-thso1tamquanbac@edu.viettel.vn123456a@
12Trường Tiểu học Số 2 Tam Quan Bắchttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thso2tamquanbacbinhdinh-thso2tamquanbac@edu.viettel.vn123456a@
13Trường Tiểu học Hoài Châuhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thhoaichaubinhdinh-thhoaichau@edu.viettel.vn123456a@
14Trường THCS Tam Quanhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcstamquanbinhdinh-thcstamquan@edu.viettel.vn123456a@
15Trường THCS Hoài Đứchttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaiducbinhdinh-thcshoaiduc@edu.viettel.vn123456a@
16Trường THCS Hoài Mỹhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaimybinhdinh-thcshoaimy@edu.viettel.vn123456a@
17Trường THCS Hoài Xuânhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaixuanbinhdinh-thcshoaixuan@edu.viettel.vn123456a@
18Trường THCS Hoài Tânhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaitanbinhdinh-thcshoaitan@edu.viettel.vn123456a@
19Trường THCS Hoài Thanh Tâyhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaithanhtaybinhdinh-thcshoaithanhtay@edu.viettel.vn123456a@
20Trường THCS Hoài Thanhhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaithanhbinhdinh-thcshoaithanh@edu.viettel.vn123456a@
21Trường THCS Hoài Hươnghttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaihuongbinhdinh-thcshoaihuong@edu.viettel.vn123456a@
22Trường THCS Hoài Hảihttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaihaibinhdinh-thcshoaihai@edu.viettel.vn123456a@
23Trường THCS Tam Quan Namhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcstamquannambinhdinh-thcstamquannam@edu.viettel.vn123456a@
24Trường THCS Tam Quan Bắchttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcstamquanbacbinhdinh-thcstamquanbac@edu.viettel.vn123456a@
25Trường TH&THCS Hoài Phúhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaiphubinhdinh-thcshoaiphu@edu.viettel.vn123456a@
26Trường THCS Đào Duy Từhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsdaoduytubinhdinh-thcsdaoduytu@edu.viettel.vn123456a@
27Trường THCS Hoài Châuhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaichaubinhdinh-thcshoaichau@edu.viettel.vn123456a@
28Trường THCS Hoài Châu Bắchttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaichaubacbinhdinh-thcshoaichaubac@edu.viettel.vn123456a@
29Trường THCS Hoài Sơnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcshoaisonbinhdinh-thcshoaison@edu.viettel.vn123456a@
30Trường THCS Số 2 Bồng Sơnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsso2bongsonbinhdinh-thcsso2bongson@edu.viettel.vn123456a@
31Trường THCS Bồng Sơnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-thcsbongsonbinhdinh-thcsbongson@edu.viettel.vn123456a@
32Trường Mầm Non Bồng Sơnhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mnbongsonbinhdinh-mnbchoami@edu.viettel.vn123456a@
33Trường Mầm non Tam Quanhttps://edu.viettel.vn/binhdinh-mntamquanbinhdinh-mgtamquan@edu.viettel.vn123456a@
34Trường Mầm non Hoài Sơnedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mnhoaison5254330712345678aA@
35Trường Mầm non Hoài Châuedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mnhoaichau5254330612345678aA@
36Trường Mầm non Tam Quan Namedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mgtamquannam5254330312345678aA@
37Trường Mẫu giáo Hoài Hảiedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaihai5254321612345678aA@
38Trường Mẫu giáo Hoài Phúedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaiphu5254321012345678aA@
39Trường Mẫu giáo Hoài Châu Bắcedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaichaubac5254321712345678aA@
40Trường Mầm non Hoài Hươngedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaihuong5254320812345678aA@
41Trường Mẫu giáo Hoài Đứcedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaiduc5254320212345678aA@
42Trường Mầm non Hoài Hảoedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaihao5254331012345678aA@
43Trường Mầm non Hoài Tânedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaitan5254320312345678aA@
44Trường Mầm non Hoài Thanh Tâyedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaithanhtay5254320612345678aA@
45Trường Mầm non Hoài Thanhedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaithanh5254320712345678aA@
46Trường Mẫu giáo Hoài Mỹedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mghoaimy5254320512345678aA@
47Trường Mầm non Hoài Xuânedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mnhoaixuan5254331912345678aA@
48Trường Mầm non Tam Quan Bắcedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-mntamquanbac5254330512345678aA@
49Trường Tiểu Học Số 1 Hoài Mỹedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso1hoaimy5254341012345678aA@
50Trường Tiểu Học Số 2 Hoài Mỹedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso2hoaimy5254341112345678aA@
51Trường Tiểu Học Hoài Xuânedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thhoaixuan5254340712345678aA@
52Trường Tiểu Học Số 1 Hoài Thanhedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso1hoaithanh5254341412345678aA@
53Trường Tiểu Học Số 2 Hoài Thanhedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso2hoaithanh5254341512345678aA@
54Trường Tiểu Học Hoài Hảiedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thhoaihai5254341212345678aA@
55Trường Tiểu Học Số 1 Hoài Hảoedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso1hoaihao5254342012345678aA@
56Trường Tiểu Học Số 2 Hoài Hảoedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso2hoaihao5254342112345678aA@
57Trường Tiểu Học Số 1 Hoài Châu Bắcedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso1hoaichaubac5254343012345678aA@
58Trường Tiểu Học Số 1 Hoài Sơnedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso1hoaison5254343112345678aA@
59Trường Tiểu Học Số 2 Hoài Sơnedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso2hoaison5254343212345678aA@
60Trường Tiểu học Số 2 Hoài Đứcedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso2hoaiduc5254340512345678aA@
61Trường Tiểu học Số 2 Bồng Sơnedu.viettel.vn/bdh-hoainhon-thso2bongsonbdh-hoainhon-thso2bongson12345678aA@
62Trường Tiểu học số 1 Hoài Đứcedu.viettel.vn/binhdinh-thhoaiducbinhdinh-thso3bongson@edu.viettel.vn123456a@